Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları

Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımlandığı şekliyle risk, zarara uğrama tehlikesi, rizikodur. Bir diğer tanım ise, zarara yol açan ya da zarar verme kapasitesi olan kişi ya da nesne olarak verilmiştir. Herhangi bir tehdidin bir kıymette zarar…

incoterms 2010

Inroduction The Incoterms 2010 rules are standard conditions related to trading determined to assist traders when goods are sold/purchased and transported. Each Incoterms rule specifies: the obligations of each party involved…

Küresel İklim Değişikliği ve Enerji

Küresel iklim değişikliğinin temel nedeni, fosil yakıtların yakılması sonucunda atmosferde başta karbondioksit olmak üzere sera gazlarının oranının artmasıdır. Günümüzde birincil enerji talebinin yaklaşık %80'i fosil yakıtlar kullanılarak…

HES Yatırımları

Küresel iklim değişikliğinin temel sebebi olacak dünya sıcaklığının iki derece artmasını önelemek için sürdürülebilir hidroelektrik gereklidir. Hidroelektrik santrallerin çevresel ve sosyoekonomik tahribatının sonuçları enerji üretiminin…