Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler : Üretim ve Endüstri

0

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler : Üretim ve Endüstri

Sanayileşme ve endüstrileşme birçok ülkede ekonomik büyümenin ve istihdamın ana nedenidir. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımındaki artışlar da suları kirletmeye başlamıştır. Böylece ortaya çıkan kirlenmenin üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda oluştuğu ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel atık suların boşaltımı, kentsel alanlardaki su kirliliğinin ve dolayısıyla civarlarındaki akarsuların ve topraktaki kirliliğin en önemli sebebidir. Endüstriyel atıklar, özellikle tehlikeli atıklar, endüstriyel üretimle orantılı olarak artmaktadır. Arıtma tesisleri çok az sayıdadır ve boşaltım gelişigüzel yapılmaktadır. Bu atıklar, toprak ve yeraltı suları, bazı durumlarda da halk sağlığı için çok ciddi tehlikeler yaratmaktadır.

Ülkemizde sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin nedenlerini ise aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz:

  • Gazların ve tozların filtre edilmeden atmosfere bırakılması,
  • Sanayi için yer seçilirken topografik, meteorolojik özelliklerin dikkate alınmaması,
  • Temiz teknoloji yerine kirletici teknoloji kullanılması,
  • Kullanılan yakıtlarda kirletici oranının yüksek olması.

Hava kirliliği özellikle solunum rahatsızlığı çeken insanlar üzerinde daha kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüzde büyük şehirlerde yaşayan on binlerce insan hava kirliliği sonucu hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar;

  1. Sanayileşme,
  2. Şehirleşme,
  3. Nüfus artışı,

4.Zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir.

Gerçekte sanayinin çevre üzerindeki olumsuz rolü belki diğer tüm faktörlerden çok daha fazladır. Ülkemizde özellikle sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak yine su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve hızlı bir şekilde çevrenin tahribine yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca sanayileşme hareketleri ile şehirlere göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz kentleşmeye sebep olmuştur.

Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su kirliliğine ve dolaylı olarak da yine su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirlenmelere neden olduğu ve doğa tahribine yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca sanayileşme hareketleri ile kente göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı ve düzensiz yapılaşmaya sebep olmaktadır.

Zirai mücadele için kullanılan ilaçlamalarda havadaki ilaç zerrelerinin rüzgarla sulara taşınması veya Zirai mücadele ilaçları üretimi yapan fabrika atıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonucunda su kaynaklarımız Zirai mücadele ilaçları kirlenmektedir. Diğer yandan, kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zaman içinde toprağı çoraklaştırmakta ve yine doğal çevrim ile gerek su kirlenmesi ve gerekse diğer etkileri ile olumsuzluklar yaratmaktadır.

KAYNAKLAR

Ener, N. (1997): Doğal Kaynak Kullanımında Alternatif Yöntemler, Yeni Yaklaşımlar . Editör Vural F. Savaş. Marmara Üniversitesi, Türkiye

Ekonomisi Araştırma Merkezi ve Friedrich Naumann Vakfı, Ankara.

Gürsoy, U (2004); Enerjide Toplumsalcı Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 192s.

Kaypak, Ş.(2011); Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 19-33. 2011

Koçaslan G, (2010); Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yeri ve Önemi, İ.Ü. İktisat Fakültesi İngilizce Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 53-61

UNEP Global Green New Deal Policy Brief, March 2009, http://www.unep.org /pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf.

Uysal, A. (2003); Sürdürülebilir Kalkınma: Genel Bakış, 2003,

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.