Emek Verimliliğin Ölçümü

0

Emek verimliliğinin iktisat literatüründe farklı ölçümleri bulunmaktadır.  Neoklasik teorinin temel açılımı kar maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonunu temel alan aşağıdaki gösterimdir:

P = MC = W/MPL veya W/P = MPL (1)

Eşitlik (1)’de P, MC, W, MPL değişkenleri sırasıyla fiyat, marjinal maliyet, ücret ve emeğin marjinal ürün değerlerini ifade etmektedir. Buna göre, kar maksimizasyonunun aslında bir maliyet minimizasyonu olduğu gerçeğinden hareketle, firma fiyatın marjinal maliyete eşit olduğu ve gerçek ücretlerin (W/P) de emeğin marjinal ürününe (MPL) eşitlendiği bir durumda denge üretim ve istihdam şartlarını sağlamış olacaktır. Dolayısıyla emeğin marjinal veriminin yükselmesi eşitlik gereği reel ücretlerin artmasını gerektirmektedir. Bu yaklaşım ücretlerle verimlilik arasında bire-bir bir ilişki kurmaktadır. Teorik olarak marjinal verimlilik iyi bir göstergedir, ancak bunu ölçmek oldukça zordur. Bu yüzden genellikle ortalama verimlilik ölçütünün kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Emeğin ortalama verimliliği toplam reel üretimin toplam emek (saat vs) miktarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Bu verilerden de bu çalışmada kullanıldığı gibi, zaman içerisinde verimlilikteki değişmeyi gösteren verimlilik endekslerini hesaplayıp kullanmak mümkündür.

Ancak endekslerin de bazı problemleri vardır. Kısaca bu problemlere değinelim. Verimlilik hesaplamasına dahil edilemeyen ancak verimlilik değerlerini etkileyebilen bazı unsurları kapsam dışı bırakmaktadırlar. Genellikle, kapsam dışı kalan faktörler fiyatlandırılamayan hizmetlerdir. İkinci olarak, endeksler niceliği dikkate alırken nitelik değişmelerini ihmal etmektedir. Son olarak, endeksler birçok kaynaktan beslenen verimlilik artışlarını sadece emeğin salt verimliliğinden kaynaklanıyor gibi gösterebilmektedirler. Emeğin verimliliğini etkileyen nedenleri yansıtamamaktadırlar.(Güneş,2007:277) Dolayısıyla, bir ölçüm aracı olarak, emeğin verimliliğinde meydana gelen değişmeleri bu kısıtlar çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir.

Toplam faktör verimliliği = Çıktı / Emek+Sermaye+Hammadde+Makine+Enerji

Kısmi faktör verimliliği = Çıktı/ Üretimde Kullanılan Faktör Miktarı

Marjinal verimlilik= Döneme Ait Çıktı Artışı/ Döneme Ait Girdi Miktarı

Cevap Yaz

Your email address will not be published.