Etik ve Uyum Yöneticisinin Profesyonel Mesleki Yetkinlikleri Nelerden Oluşuyor?

0

Bir çevrede bulunan İnsanlar, İnsan toplukları ve bu topluluklardan oluşan toplumun temel taşı, kuşkusuz o topluluk ve toplumda bulunan İnsanların benimseyip ilke edindikleri ve dolayısıyla paylaşılan ortak değerleri olacaktır.

Diğer taraftan gerek ülke bağlamlarında olsun, gerekse evrensel düzeyde olsun, etik ilkeler elbette bu değerlerin ilk sıralarında yer alıyor.

Öte yandan bu ilkelerin korunup,  gelişerek sürdürülebilmesi bakımından, tüm iş ve yönetim alanında olduğu gibi, bu konudaki yönelimlerin de bir bütünsellik çerçevesinde seyretmesi önemli.

Bu kapsamda ise global normları takip etmenin, söz konusu alanda gelişim için kıymetli bir rehberlik kapısı olacağında sanırım hepimiz hemfikiriz.

Etik ve Uyum Yöneticisi Ulusal Meslek Standardının ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla  Mesleki Yeterlilik Kurumu İş ve Yönetim Sektör Komitesince yürütülen çalışmalar neticesinde belirlendiği, aşağıda detay bilgileri yer alan ilanda belirtiliyor.

Bu görevi yürütecek İnsanların sahip olması gereken bilgi ve beceriler olsun, tutum tarafı olsun, özetle; Etik ve Uyum Yöneticisi için öngörülen yetkinlikler: 09.06.2018 – 30446 (Mükerrer) Resmi Gazetede Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımlanmış durumda.

MYK tarafından Ulusal Meslek Standartlarına Dair (Tebliğ No:2018/13 Numaralı) Tebliğde yer alan çerçevede bu meslek için tanımlanan mesleki tanımlama ile Etik ve Uyum Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı (Referans Seviye 6) için öngörülen yetkinliklere göz atacak olur isek;

Meslek Tanımı

 Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) kuruluşun tabi olduğu mevzuat, hizmet prosedürleri, kalite gereklilikleri, risk yönetimi öncelikleri ve etik ilkeleri çerçevesinde etik ve uyum programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlayan kişidir. Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) kuruluşun mevcut durumunu analiz ederek ve kuruluş yönetimi ile uzlaşma sağlayarak etik ve uyum programının uygulanmasına yönelik kuruluş içi rol ve sorumlulukların tanımlanmasını, programın politika ve prosedürlerinin hazırlanması ile iletişim mekanizmalarının oluşturulmasını sağlar. Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) etik ve uyum programının uygulama sürecine yönelik bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütür, etik ve uyum ihlalleri ile bildirimlerini takip ederek programının izleme, raporlama ve güncelleme çalışmalarının yapılmasını sağlar. Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerine uygun olarak yürütür ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunur.

Bilgi ve Beceriler

 1. Analitik düşünme becerisi
 2. Araştırma ve raporlama bilgi ve becerisi
 3. Çalışma mevzuatı bilgisi
 4. Ekip içinde çalışma ve ekibi yönetme becerisi
 5. Etkin iletişim (kişisel, kişiler arası, örgütsel) teknikleri bilgi ve uygulama becerisi
 6. Faaliyet gösterilen alana/sektöre ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
 7. İç kontrol süreç ve teknikleri bilgisi
 8. İSG ve çevre koruma önlemleri bilgisi
 9. İş analizi bilgisi
 10. İş stratejileri ve organizasyon modelleri bilgisi
 11. Kalite bilgisi
 12. Kuruluş insan kaynakları politikaları ve prosedürleri bilgisi
 13. Planlama ve organizasyon becerisi
 14. Risk yönetimi bilgisi
 15. Temel bütçeleme bilgisi
 16. Uyum yönetimi süreçleri bilgi ve uygulama becerisi
 17. Yönetim bilgi ve becerisi
 18. Zaman yönetimi becerisi

Tutum ve Davranışlar

 1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek
 2. Çalışma zamanını etkili ve verimli kullanmak
 3. Çalışmalarında planlı, organize ve disiplinli olmak
 4. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
 5. Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek
 6. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
 7. Deneyimlerini çalışma arkadaşlarına aktarmak
 8. Ekip içinde uyumlu çalışmak
 9. Genel iş etiği kurallarına uygun hareket etmek
 10. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek
 11. Kurum kültürünü benimsemek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
 12. Süreç kalitesine özen göstermek
 13. Süreçleri iyileştirici ve geliştirici önerilerde bulunmak
 14. Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek
 15. Uygun (sözlü ve sözlü olmayan) iletişim becerileri sergilemek

Şeklinde bir mesleki tanımlama ile bu meslek için aranılan yetkinlik seti üzerinden Etik ve Uyum Yöneticisi için Ulusal Meslek Standardı çerçevesinin oluşturulduğu görülüyor.

Netice olarak, 21. Y.Y. becerileri arasında sayılan: Etkili İletişim, Duygusal Zeka, Uyum Yönetimi gibi becerilerin bu meslek için de öne çıkan nitelikler arasında olduğunu söylemek mümkün.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

nedimileri.com

Cevap Yaz

Your email address will not be published.