Kategori Yazıları

iktisat teorileri

Enflasyonun Tanımı

Enflasyon, latince kökenli bir kelime olup, sözcük anlamı ‘şişme’dir. Basit tanımıyla enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin normalin üzerinde devamlı olarak artması ve dolayısıyla ülke parasının iç değerinin düşmesidir. Bu…

KURESELLEŞME,SİVİL TOPLUM VE SOSYAL SORUMLULUK

21. yüzyılın eşiğinde bulunduğumuz şu dönemde dünya çapında değişim rüzgarları esmektedir.  Şüphesiz bu değişim rüzgarlarından en önemlisi ve en çok tartışılanı globalleşmedir. Ulusal kültürlerin, ekonomilerin ve sınırların ortadan kalkmaya…

KLASİK YAKLAŞIM

KLASİK YAKLAŞIM Adam Smith’in 1776’da yazdığı Milletlerin Zenginliği adlı eseriyle başlayan, liberal düşünceye dayalı klasik iktisat sisteminin oluşturulmasında fizyokratik düşüncenin yeri ve önemi büyüktür. Adam Smith’den sonra David…

Fizyokrasi

Bu düşünce sistemi 18.yy’da Fransa’da başlamış; Almanya, İngiltere ve bütün Avrupa kıtasına yayılmış ve ardından da Amerika kıtasına geçmiştir. Merkantilist düşünce sisteminden fizyokratik düşünce sistemine geçiş doğrudan doğruya ve hemen…

MERKANTİLİZM

MERKANTİLİZM Avrupa’da 16.yy’dan 18.yy’ın ortalarına kadar yaklaşık üç yüz yıl uygulanan iktisat politikasına Merkantilizm adı verilir. Merkantilistlere göre devletin zenginleşmesini sağlamak ekonomi politikalarının hedefidir. Bu sebeple…

KURESELLEŞME VE ETIK

Etik Kavramı; Ahlak, bireysel ve toplumsal olarak doğruları ve yanlışları belirleyen sosyal süreçlerdeki kurallar, değerler ve inançlarla ilgilidir. Etik ise doğru ve yanlışları belirlemeye yarayan kural ve ilkelerin sebeplerini açıklamaya…

KURESELLEŞMENİN FAYDA VE ZARARLARI

Küreselleşmenin yarattığı bazı temel gelişmeleri başlıklar halinde sıralamak gerekirse aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır. Küreselleşmenin Olumlu Yanları: Dünya çapında yüz binlerce çeşitli yeni iş imkanları yaratılmıştır, Haberleşme ve…

KURESELLEŞME KAVRAMI

Çoğu araştırmacı küreselleşme süreci ve kavramını birbirinden ayırmakta, küreselleşme kavramını eski bir süreci ifade eden yeni bir kavram olarak görmektedir. Sözlük anlamı ile küreselleşme kavramı, dünya milletlerinin ekonomik, siyaset ve…

Serbest Bölge Paradoksu

1980 sonrası ihracata odalı büyümeyi seçen Türkiye’de şuan itibariyle 19 serbest bölge mevcuttur. Serbest bölgeler kanununa baktığımzda özetle ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji…