Kategori Yazıları

iktisat teorileri

GSMM: Gayri Safi Milli Mutluluk

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA/MUTLULUK KAVRAMI Wikipedia’ nın verdiği tanıma göre ;  “GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki…

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Yoksulluk

Kalkınma anlayışının temelinde en önemli isim insandır, insanların yaptıkları seçimler, aldıkları kararlar sürdürülebilir kalkınmayı önemli derecede etkilemektedir. Sürdürülebilir kalkınma için insanların tercihleri kısıtlı olmamalıdır.…

Merkantilizmin Çöküşü

Merkantilist politika ve düşüncesinin çökmesini hazırlayan etkenler, aynı zamanda laisse fair'e dayanan sınai kapitalizmin doğuşunu da hazırlıyordu. 17. yüzyıl ticari kapitalistle küçük sınai kapitalistin çatışmasıa sahne olmuştu. Daha…

Merkantilist Öğreti Nedir?

Batı avrupa ülkelerinde, Orta çağın sonuyla, sanayi devrimi arasındaki dönem, feodalizmin yıkılışı ve kuvvetli merkezi devletlerin kuruluşları ile belirir. İktisadi açıdan da, kapital birikimini ve piyasa ekonomisi şartlarını hazırlayan…

Sonuç yerine…

Bugün ise geldiğimiz noktada uygulanan politikaların işlevselliği dar bir çerçevede kalmış, öngörülen başarıya ulaşamamıştır. Yoksullukla mücadele için doğru bir strateji geliştirmek yoksulluk analizlerinin tarafsız bir şekilde yapılmasıyla…

Yoksulluk: Küreselleşme

Liberal kapitalizmin küreselleşmesi ile gelir dağılımı giderek bozulmaktadır. Küreselleşme, ülkelerarası ve ülkeler içi ilişkilere, dengesizliklere yeni ve türlü boyutlar eklemektedir. Vurgulanması gereken nokta şudur ki, liberal kuramın…

OECD Ülkelerinde Gelir Artışı ve Yoksulluk

Yukarıdaki grafikte ülkeler göreli yoksulluk oranları düşük olandan yüksek olan ülkelere doğru sıralanmıştır. Sağ eksen kişi başına geliri, sol eksen ise 2007 yılı itibariyle kişi başına ortalama gelir artışını göstermektedir. Bu…