Kategori Yazıları

Ülke Ekonomileri

Ülke Ekonomileri

Türkiye’de İstihdam ve Turizm Sektörü

Hizmet sektörünün bir alt dalı olarak turizm sektörü, insan gücüne dayalı, bir diğer ifade ile emek-yoğun bir sektördür. Bu yönüyle, özellikle kırsal alanlarda önemli istihdam kaynaklarından biridir. Ayrıca turizmin en az maliyet ile ve en…

Türkiye’de İstihdam ve İnşaat Sektörü

İstihdam kabiliyeti en yüksek sektörlerin baĢında inĢaat sektörü gelmektedir. 2002 yılında yapılan hesaplamalara göre inĢaat sektöründeki bir birimlik büyümenin istihdam üzerinde %2,79’luk bir artıĢ yaratması beklenmektedir (Duruel ve Kara,…

Türkiye’de İstihdam ve İmalat Sanayi

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden imalat sanayinin büyüme istihdam korelasyonu incelendiğinde, negatif bir iliĢki içinde oldukları görülmektedir. Bu iliĢkinin pozitife doğru ivmelenmesi durumunda ise Türkiye’nin istihdam yaratma…

Türkiye’de İstihdam ve Tarım Sektörü

Türkiye’de istihdam yaratmayan büyümenin tartışılması söz konusu olduğunda tarım sektöründeki çözülmenin son derece kritik bir önem taşıdığına ayrı bir parantez açmamız gerekmektedir. Kırsal kesimdeki mülksüzleşmeye bağlı olarak, eksik…

Ekonomik Büyüme: Kavramsal Tartışma

Çalışmamızın ana eksenini oluşturan kavramların başında büyüme gelmektedir. Bu sebeple büyüme olgusunun analizlerde nasıl değerlendirildiğine ilişkin genel bir bakış açısı edinmek için büyümenin iktisat biliminde nasıl tanımlandığına dikkat…