Kategori Yazıları

Yenilik iktisadı

Porter Ve Elmas Modeli

Klasik uluslararası ticaret teorileri, nispi avantajların, ülkelerin gelecek nesillere bırakabileceği faktör havuzlarında yattığını söylemektedir. Bu faktör havuzları; ülke toprağı, doğal kaynaklar ve nüfus gibi kavramları içine alır.…

Rekabet Ve Rekabet Gücü Nedir?

Rekabet, evrensel kurallara bağlı bir ilişkiler sistemi olarak, doğa bilimlerinde olduğu gibi, kıt kaynakları kullanarak sınırlı bir talebi ekonomik olarak karşılama ve varlığını geliştirerek sürdürebilme yeteneğini kazanmaktır. Bu bağlamda…

Rekabetin Değişen Boyutu

Rekabet kavramı tarih boyunca önemini korumuş bir kavram özelliği göstermektedir. Özellikle bilgi toplumunun içinde yaşadığımız bu yüzyılda, artan küreselleşmeyle beraber dünya adeta küresel bir köy haline gelmiş; küreselleşme, dünya…

Tekno-Ekonomik Paradigma Nedir?

Tekno-ekonomik paradigma kavramı, bir toplumsal yapıdaki teknoloji sisteminin geçirdiği ve bu yapıda uzun yıllar etkisini devam ettirecek köklü dönüşümleri ifade eder. Toplumsal gelişimin ya da sermaye birikiminin anlaşılabilmesi,…

Ulusal Yenilik Sistemi:Kurumlar

        Ulusal yenilik sistemini oluşturan kurumların her biri birbiri ile sıkı ilişkiler içindedir ve 6 grupta incelenebilirler. Erol Taymaz’ın (Taymaz, 2001:26) ele aldığı biçimiyle tartışacak olursak; Teknolojik yenilik faaliyetinde…

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kavramsal Yaklaşım

Evrimci İktisatçılar 1990’lı yıllarla birlikte, teknoloji ve yenilik politikalarının geliştirilmesinde kullanılan “Ulusal yenilik sistemi” kavramı bir yandan teknolojik gelişme sürecine etkide bulunan bütün özne ve kurumları kapsarken,…

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kuramsal Arka Plan

Ulusal yenilik sistemlerinin uygulama biçimlerini tartışmadan önce kavramın kuramsal arkaplanına kısa değinmek faydalı olacaktır. Bu noktada iki yaklaşımdan bahsedebiliriz: Neo-klasik Kuram ve Evrimci kuram… Neoklasik kuramın teknoloji…