Ulusal Yenilik Sistemi:Kurumlar

        Ulusal yenilik sistemini oluşturan kurumların her biri birbiri ile sıkı ilişkiler içindedir ve 6 grupta incelenebilirler. Erol Taymaz’ın (Taymaz, 2001:26) ele aldığı biçimiyle tartışacak olursak; Teknolojik yenilik faaliyetinde…

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kavramsal Yaklaşım

Evrimci İktisatçılar 1990’lı yıllarla birlikte, teknoloji ve yenilik politikalarının geliştirilmesinde kullanılan “Ulusal yenilik sistemi” kavramı bir yandan teknolojik gelişme sürecine etkide bulunan bütün özne ve kurumları kapsarken,…

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kuramsal Arka Plan

Ulusal yenilik sistemlerinin uygulama biçimlerini tartışmadan önce kavramın kuramsal arkaplanına kısa değinmek faydalı olacaktır. Bu noktada iki yaklaşımdan bahsedebiliriz: Neo-klasik Kuram ve Evrimci kuram… Neoklasik kuramın teknoloji…

Ulusal Yenilik Sistemleri

Yenilik, içinde yaşadığımız dünyada; firmaların, bölgelerin, ulusların rekabet edebilirliğinin en önemli unsuru olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda yeniliklerin ortaya çıkışını destekleme biçimleri de tartışma konusu olmuştur. Bir kısım…

Bırakınız Yenilik Yapsınlar

Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı, iktisadi düşünceler tarihini incelediğimizde fizyokratizmden beri karşımıza çıkmakta ve piyasa ekonomisinin en geniş çerçevesini çizmektedir. Bu yaklaşım, liberalizmin ve girişimcilerin…