iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

ERP serisinin son versiyonu: ERP 3

ERP3 kurumsal yazılım çözümlerinin yapılandırılmış kararlardan yapılandırılmamış kararlara geçiş aşamasının en sonuncusu. Henüz ortaya yeni atılan bu terim, daha uygulamaya konulmuyor. Yeterli altyapının sağlanmamış olması ve henüz şirket…

İkiz Açık Hipotezinde Teorik Yaklaşımlar

             Keynesyen gelir harcama teorisine göre denge durumunda ulusal gelir toplam harcamalara olacaktır. Dışa açık bir ekonomide ulusal gelir eşitliği aşağıdaki gibidir: Y = C + I + G + ( EX - IM ) ( EX - IM ) = CA            CA…

Tarımda İş Verimliliği

Belirli bir üretim faaliyeti sonucunda elde edilen mal ve hizmet miktarının, söz konusu üretimi elde etmek için kullanılan işgücü miktarına oranlaması ile bulunan değere emek verimliliği denilmektedir.5 (Prof. Dr. Miran ) İş verimliliği…

Ekonomik Büyüme: Kavramsal Tartışma

Çalışmamızın ana eksenini oluşturan kavramların başında büyüme gelmektedir. Bu sebeple büyüme olgusunun analizlerde nasıl değerlendirildiğine ilişkin genel bir bakış açısı edinmek için büyümenin iktisat biliminde nasıl tanımlandığına dikkat…