Polonya’nın Ekonomik Durumu

0
•1990’ların başından beri istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikası izleyen Polonya, geçiş süreci ekonomileri arasında bir başarı örneği olarak öne çıkmaktadır.
•Polonya ekonomisinin gelişimi için başta işsizlik oranının düşürülmesi önemlidir.
•Devletin sahibi olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin özelleştirilmesi, yeni firmaların kuruluşunu düzenleyen liberal bir yasanın kabul edilmesi özel sektörün gelişimini teşvik etse de, süregelen yolsuzluklara ilaveten yasal ve bürokratik engellerin bulunması özel sektörün daha da gelişmesini baltalamaktadır.
• Tarım sektörü, işçi fazlası, verimsiz küçük tarlalar ve yatırım eksikliği nedeniyle gelişememektedir.
•Kömür, çelik, demiryolları ve enerji gibi “hassas sektörlerin” yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi süreci başlatılsa da, bu süreç yavaş işlemektedir. Sağlık, eğitim, emeklilik sistemi ve devlet yönetiminde yapılan reformlar devlet bütçesine beklenenden daha fazla yük getirmiştir.
 Kamu maliyesinin gelişimi kamu iktisadi teşekküllerinden kaynaklanan kayıpların azaltılmasına, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına ve vergi reformu gerçekleştirilmesine bağlı gözükmektedir. Polonya Hükümeti, 2004 yılında kamu harcamalarını 2007 yılına kadar yaklaşık olarak 17 milyar ABD Doları azaltmaya yönelik bir ekonomik paket yürürlüğe koymuştur.

•Polonya 2004 yılı Mayıs ayında Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmuştur. 2004 yılında Polonya’nın Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatında yaşanan artış ülkenin büyümesine katkıda bulunmuştur. Polonya 2006 yılına kadar AB fonlarından yaklaşık olarak 13.5 milyar ABD Doları katkı sağlaması umulmuştur.
•Çalışan nüfusunun %27si tarım sektöründe istihdam edilen Polonya (1999 verileri) , ortak tarım politikası kapsamında verilen fonlar konusunda zor bir müzakere süreci geçirmiştir. AB çiftçilerinin neden olduğu haksız rekabet yüzünden bir süre Polonya’da AB karşıtlığı artmış fakat ülkenin AB’ne üyeliği ile birlikte gelen tarım fonları ile bu karşıtlık oranı büyük ölçüde azalmıştır.
Untitled
Özelleştirme politikası ve devlet kurumlarında yeniden yapılanmaya yönelinmiş,piyasaların liberilazasyonu, banka ve finans sektöründeki reformlar özelleştirme sayesinde hızlı ekonomik gelişim,reel ücret artışı ve iç piyasaların canlanmasına neden olmuştur.Ancak bu ülkede bürokratik yasal sistem gelişimi yavaşlatmaktadır.
•Yatırımları teşvik için 2004 yılında kurumlar vergisi oranı %27’en %19’a düşürülmüştür.
•Tarım gibi bazı alanlarda çalışanlar vergi vermemektedir.Bu nedenle devletin vergi alanında da reforma ihtiyacı vardır.
•Şu anda Polonya ekonomisinin en büyük sorunu yüksek işsizlik oranı ve kamu borçlarıdır.
•2004’te AB’ye girişle ülke ekonomisi aldığı kredilerle daha iyi bir seviyeye gelmiştir.Untitled

Coğrafi konumu dolayısıyla  Batı Avrupa ile Yakındoğu arasındaki ticaret yolları üzerinde yer alan Polonya ulaşım ağlarını güçlendirerek bölgede lider ülke olmayı hedeflemektedir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.