Rekabet Ve Rekabet Gücü Nedir?

0

Rekabet, evrensel kurallara bağlı bir ilişkiler sistemi olarak, doğa bilimlerinde olduğu gibi, kıt kaynakları kullanarak sınırlı bir talebi ekonomik olarak karşılama ve varlığını geliştirerek sürdürebilme yeteneğini kazanmaktır. Bu bağlamda rekabet çok farklı amaçlarla farklı unsurlar vurgulanarak tanımlanabilen ve iktisadi siyasi ve sosyal boyutları olan bir kavramdır. Rekabet, en geniş anlamıyla, kıt bir şeyi paylaşmak veya bir ödül elde etmek amacıyla belli kural ve kısıtlamalar çerçevesinde temel özgürlüklerin ve insan haklarının garanti altına alındığı ve hiçbir ayrıcalığın ve ayrımcılığın olmadığı bir ortamda birden fazla oyuncu arasında oynanan bir oyun veya bir yarış olarak tanımlanabilir.

İşletme yazınında rekabet kavramının; “müşterilerin şirketin sunduğu mal ve hizmetleri alternatifleri karşısında tercih etmesini sürdürebilir bazda sağlayabilme yeteneği” olduğu görüşü geniş ölçüde kabul görmektedir.(Zerenler,vd,2007:654) Rekabet gücü, literatürde oldukça sık kullanılan ancak tanımı üzerinde tam bir anlaşmanın olmadığı, değişik ortamlarda farklı anlamların yüklendiği bir kavramdır. Rekabetin tanımlanmasında veya ölçülmesinde ortaya çıkan temel zorluk, rekabetin ülke, bölge veya iktisadi oluşumlar açısından farklılık göstermesidir. Bu bağlamda literatürde yer alan çeşitli tanımlamaları incelemekte fayda vardır. Rekabet gücü kavramının genel kabul görmüş herhangi bir tanımının olmadığını belirten Porter, ulusal ölçekte rekabet gücünün verimlilikle eş anlamlı olacağını ifade etmiştir (Reinert, 1994: 2).

OECD’nin ‘Teknoloji ve Ekonomi’ Programına göre rekabet gücü, serbest piyasa koşulları altında, bir ülkenin reel milli gelirini artırmasına paralel olarak yabancı rekabete dayanabilecek mal ve hizmet üretebilme yeteneğidir (Reinert, 1994: 3). Rekabetçi Politika Konseyi’ne (Competitiveness Policy Council) göre ise rekabet gücü, bir taraftan yurt içi piyasalarda istikrarlı bir şekilde gelirleri arttırabilme, diğer taraftan da uluslararası piyasalarda mal satabilme yeteneğidir (Aiginger, 1998: 178). Bir başka tanıma göre ise rekabet gücü, yerli bir firmanın ulusal veya uluslar arası bir piyasada rekabet gücüne sahip olması, ilgili firmanın yerli veya yabancı rakiplerine karşı fiyat-kalite, zamanında teslim ve satış sonrası hizmet gibi unsurlar açısından hali hazırda ve gelecekte onlara eşit veya onlardan daha üstün olmasıdır (Kibritçioğlu, 1996: 4). Görüldüğü üzere son tanımlamada içerik açısından rekabet gücü kavramının anlam yoğunluğu artmaktadır. Söz konusu tanımlamalardan hareketle uluslararası rekabet gücünün çok yönlü bir kavram olduğu söylenebilir. Bu bağlamda rekabet gücünün ortaya konulmasında ulusal ve uluslararası rekabet ile fiyat-maliyet rekabeti ve fiyat dışı rekabet olmak üzere iki tür ayrımdan yararlanılmaktadır (Kibritçioğlu, 1996: 4).

Uluslararası rekabet gücü kavramı, iki temel faktöre dayanmaktadır. Bunlardan ilki, fiyata ve kaliteye dayanan uluslararası piyasalarda rekabet edebilme kabiliyeti, ikincisi ise göreceli olarak daha düşük maliyet yapısıyla ilintili olan uzun dönemli rekabet avantajıdır (Gorton and Davidova, 2001: 3). Genel olarak uluslararası rekabet gücü makroekonomik değişkenlerin istikrarlılığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda uluslararası rekabetin özellikle fiyat yönünün tespitinde döviz kuru, faiz, enflasyon ve işsizlik oranı gibi değişkenlerin dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla mali politikalar, iktisadi yapı, siyasi ve politik istikrarın yanısıra iktisadi karar birimlerinin davranışları da bir endüstrinin uluslararası piyasadaki rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemektedir (Kannapiran and Fleming, 1999: 11).

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.