Şirketler İçin Fon Kaynakları Nelerdir?

0

Yatırımcı ve şirketler açısından onlara maddi kazanç sağlayacak, nakit vb, değerli unsurları bütün olarak fon tanımıyla ifade edebiliriz. Küçük yatırımcı ve şirketler için bu fonları elde etmenin türlü yolları mevcuttur. Bunu açıklamadan öncelikle, fonun işletmenin elindeki kaynak ve varlığı değerlendirme şekliyle belirlenip buna göre yönetildiğini belirtmekte fayda vardır.

İşletmeler için fon kaynağı ya da yaygın diğer kullanımıyla finansman imkanı sağlayacak temelde iç ve dış kaynaklar olmak üzere iki unsurun varlığından söz edilmektedir. Bunlar da yapılan iş ve faaliyet alanı ile firma tercihleri gibi nedenlerle kendi aralarında farklılaşmaktadır.

Öncelikle dış kaynaklar, finansal kurum tabanlı araçlarla sermaye piyasası araçlarıdır. Bunlara firma yabancı kaynakları da denilmektedir. Sermaye piyasası araçları, adından da görüleceği üzere piyasa temellidir ve hisse senedi, tahvil, hazine/finansman bonosu gibi araçlar kullanılır. Hisse senedi ve tahvilin; ilki sahibine şirket ortaklık hakkı ikincisi de alacaklılık hakkı sunan kıymetli bir evraktır Hazine bonosu, devletin çıkardığı kısa vadeli borç senedi şeklindeki finansman kaynağıdır. Finansman bonosu da, firmalar, bankalar ve finansal aracı kurumlarca çıkarılan kısa vadeli borç senetleridir.

Dış kaynakların ikincisi olan finansal kurumlardan sağlanan fonlar için belli başlı örnekler de en başta bankalar, faktoring şirketleri, finansal kiralama(leasing) şirketleri ve risk sermayesi yatırım ortaklığıdır. Faktoring şirketleri aracılığıyla firma alacağını bu firmaya devreder ve factoring kuruluşu da mal ya da hizmet satışını yönetir. Bu işlem ile firma alacağını garanti altına almış olur. Şirketlerin orta vadeli finansmanda kullandıkları önemli bir araç olan finansal kiralama, en temel haliyle, bir malın yatırımcı tarafından alınması yerine bir finansal kiralama şirketince alınarak belirli bir dönem yatırımcıya kiralanmasını ifade eder. Bu yöntem günümüzde oldukça yaygındır.

Son olarak şirketler için belki de en önemli fon kaynaklarından olan öz/iç kaynaklardan söz edebiliriz. Bu da işletmenin dönem sonunda net karını dağıtmayıp tekrar işletmeye yatırmasını içeren otofinansman yöntemiyle açıklanabilir. İşletme, bu sayede karını dağıtmayıp karşılık ve yedek ayırarak kendi içinde önemli bir fon kaynağı oluşturabilir. Bu bir yerde kendi kendine yetmek şeklinde de algılanabilir.

Tüm bunlar incelendiğinde karşımıza çıkan fon kaynaklarının nasıl ve ne şekilde kullanılması konusu şirketlerin kendi politika ve amaçları doğrultusunda şekillenecektir. Burada da önemli olan firmanın bu kaynaklar ile hangi varlığına dönük işlem yapacağı başta olmak üzere, şirketlerin risk- kazanç algı ve beklentisi ile hedef ve amaçları gibi unsurlar sayılabilir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.