Türkiye’de İstihdam ve İmalat Sanayi

0

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden imalat sanayinin büyüme istihdam korelasyonu incelendiğinde, negatif bir iliĢki içinde oldukları görülmektedir. Bu iliĢkinin pozitife doğru ivmelenmesi durumunda ise Türkiye’nin istihdam yaratma kapasitesinin arttığını söyleyebiliriz. Böyle bir durumun gerçeklemesi ile de, işsizlik ve kayıt dıĢılık ile mücadele konusunda olumlu bir yönelimin söz konusu olduğu sonucuna varabiliriz.

Tablo 10 ve 11 incelendiğinde göze çarpan ilk durum Ģudur: yıllar bazında bir analiz yaptığımızda büyüme ve istihdam korelasyonunun zayıf iliĢkisinin gözlendiği dönemler üretkenlik endeksinin yani bir bakıma verimlilik artıĢının yüksek seviyelere ulaĢtığı yıllardır. Ayrıca üretkenlik endeksinde bir ilerleme ancak bununla beraber reel ücretlerde sürekli bir
gerileme yaĢanması imalat sektöründe yaĢanan değiĢim-dönüĢümün emek aleyhine gerçekleĢtiğinin de bir iĢareti sayılabilir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.