iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

Türkiye’de Tarım Sektörü

0

Ülkemizde tarım tarih boyunca başta sanayi olmak üzere diğer sektörlerinde itici gücü olmuştur. İhracatta, tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinde önemli gelişmeler olmuştur.

Ekonominin son yıllardaki gelişmelerine bakılırsa, tarım sektörünün gerek ulusal gelire katkısı, gerekse toplam işgücüne olan payının azalma eğilimi gösterdiği görülür. Tarımın ulusal gelir içindeki payı 1960’larda  %30’un üzerindeydi; bu oran 1970’lerde  %25-30  arsında, 1980’lerde  de %20-25 arasında bulunuyordu; 1990’larda ise önce %20’nin altına düştü , daha sonrada  %12.5-15 dolayında oldukça “kararlı” ya da “durağan” bir  düzey kazandı.1 (Yakup Kepenek Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi). Bunun  nedeni, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok önem verilmesidir.

Tarımın ulusal gelir içindeki payı kadar  olmasa da  toplam işgücü içinde tarımsal işgücü oranının da azalmakta olduğu görülmektedir. “Tarımsal  işgücü, planlı dönemin başında, 1962’de %77 dolayındaydı, bu oran iki plan dönemi sonunda on puanlık bir azalma ile 1972’de  %67’ye , 1970’lerin sonunda  da %60 dolayına inmiştir. Tarımsal işgücünün azalma eğilimi 1980’lerde  de sürdü ve %50’lerin altına düştü. Tarımsal işgücü içindeki payı, yeni bir yüzyıla geçerken %35 dolayındaydı.”2 (Prof. Dr. Erkan Rehber, Doç. Dr. Bahattin Çetin) Tarımda sermaye ve teknolojinin de kullanımıyla, bu oran giderek daha da azalacaktır.

Son yıllarda sabit sermaye yatırımlarının GSMH’ ya  oranı, 1997’de  %26.3, 1998’de %24.5, 1999’da %22.1, 2004 yılında ise yaklaşık %27.0 olarak gerçekleşmiştir.

2005 yılı programı sabit sermaye yatırımları  sektörel  dağılım açısından incelendiğinde, en büyük payı, imalat sanayi, ulaştırma ve konut sektörlerini aldığı gözlenmektedir. Tarım sektörü bu dönemde toplam sabit sermaye yatırımlarından  %4.2’ lik  bir pay alabilmiştir. Kamu yatırımları esas alındığında ise, tarımın payı %7.7’ye çıkmaktadır.3(Prof. Dr. Erkan Rehber, Doç. Dr. Bahattin Çetin)

Son dört yıllık ortalamaya göre toplam teşvik belgeleri içinde tarım sektörü %2.1’lik bir paya sahiptir. Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan tarım sektörü, toplam sabit sermaye yatırımlarından bu durumuna uygun pay alamadığı gibi, teşvikli yatırım açısından da çok düşük pay alan bir sektör görüntüsü vermektedir. Ancak bu, 1980 sonrası politikaların bir sonucu olarak, tarımdan diğer sektörlere kaynak transferi yapılmasına dayanmaktadır. Türkiye’de yaşanan bu durum, tarımda sermaye birikimini yavaşlatmıştır. Ancak enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte, tarımda sermayenin güçlenmesine ve gelişen teknolojiye ayak uydurmasına önemli bir zemin oluşturmaya başlamıştır.

Sektörün ülkenin genel ekonomik ve sosyal koşullarına karşı duyarlılığı, sektörel büyüme hızında  yıllar itibariyle dalgalanmalara neden olmuştur. Tarım sektörü 1988’de %7.8, 1990’da %6.8, 1998’de %8.4, 2000’de %12.2 ve 2002’de % 7.1 pozitif büyüme göstermiştir. 1988-2002  döneminde ortalama büyüme ise, %1.1’ dir. 4(Prof. Dr. Miran )

Ege Üniversitesi iktisat bölümü ve Uluslarası ilişkiler (çift Anadal) Mezunudur ve özel bir bankada Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır. iktisat alanındaki araştırmalarını ve birikimlerini iktisadi.org üzerinden paylaşarak sitenin oluşmasını sağlayan Meryem, iktisat tarihi çalışmalarına devam etmektedir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.