Ulusal Yenilik Sistemi:Kurumlar

0
        Ulusal yenilik sistemini oluşturan kurumların her biri birbiri ile sıkı ilişkiler içindedir ve 6 grupta incelenebilirler. Erol Taymaz’ın (Taymaz, 2001:26) ele aldığı biçimiyle tartışacak olursak;
  1. Teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan firmalar (özel ve kamu): firma kesimi daha önce de vurguladığımız gibi yenilik faaliyetlerinin yürütülmesinde ye yeniliklerin ticari uygulamaya geçirilmesinin en önemli mikro elemanlarıdır.
  2. Araştırma Kuruluşları: kar amacı gütmeyen bağımsız araştırma kuruluşları, teknolojik yeniliklerin üretilmesi ve yayılması açısından çok önemli bir rol üslenmişlerdir.
  3. Bilim sistemi: bildiğimiz gibi aslında yenilik sistemi anlayışının temelinde bilginin üretiminin yapıldığı bilim sistemi ve bu sistemin en önemli unsuru olan üniversiteler yer almaktadır.
  4. Destek ve köprü kuruluşlar: yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması için, eğitim ve laboratuar destek hizmetleri, standartların belirlenmesi gibi görevler üstlenen kuruluşlardır ve özellikle teknolojik altyapıya yönelik hizmetler vermektedirler.
  5. Finansman kuruluşları: Daha önce de vurguladığımız gibi yüksek risk ve yatırımın geri dönüşünün belirsizliği gibi nedenlerden dolayı teknolojik yenilik faaliyetlerinin finansmanı farklı özellikler taşımaktadır. Bu nedenle, AR-GE teşvikleri, krediler vs. gibi araçlar dışında risk sermayesi gibi finansman kuruluşları ulusla yenilik sistemi için çok önemli bir unsurdur.
  6. Politika geliştiren,  uygulayan ve değerlendiren kuruluşlar: ulusal yenilik sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde çalışması, yasal düzenlemelerin yapılması için bu işlevleri üstlenen,  politika geliştiren, uygulayan ve politikaları değerlendiren kuruluşlar ulusal yenilik sisteminin önemli unsurlarını oluşturmaktadırlar.

Ancak vurgulamamız gereken bir nokta daha var ki o da ulusal yenilik sistemi incelenirken, bu sistemin içinde yer aldığı makroekonomik ve düzenleyici bağlam, eğitim sistemi, iletişim altyapısı, ürün piyasalarının yapısı ve işgücü ve sermaye piyasalarının yapısı da incelenmelidir. Bir kavram olarak ulusal yenilik sistemleri bölgesel düzeyde bölgesel yenilik sistemleri ve teknoloji düzleminde sanayi kümeleri alt başlıkları ile de incelenebilir. Ancak yenilik sitemlerini “ulusal” bağlamda tartışmaya devam edeceğiz.

 

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.